Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Навчальний процес


На кафедрі ведеться підготовка спеціалістів та магістрів з двох спеціалізацій – математична фізика та обчислювальна математика. Щороку на кафедрі спеціалізується біля 20 студентів. Також ведеться підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 01.01.03 – математична фізика.

Кафедра забезпечує викладання нормативних курсів “Рівняння математичної фізики”, “Комплексний аналіз” (“Теорія функцій комплексної змінної”), “Методи обчислень”, “Інформатика і програмування”. Для читання спеціальних курсів з сучасної математичної фізики та обчислювальної математики залучаються провідні вчені інститутів Національної академії наук України. Для студентів кафедри математичної фізики читаються спеціальні курси за такими напрямками: нелінійні задачі для рівнянь з частинними похідними; наближені методи розв’язування крайових задач математичної фізики для задач з вільними межами; наближені методи розв’язування задач статики та динаміки обмеженого об’єму рідини; спеціальні функції та їх застосування; чисельне моделювання задач тепломасообміну в неоднорідних середовищах; наближені методи розв’язування граничних задач на основі методу Гальоркіна; теорія крайових задач для лінійних рівнянь з частинними похідними; апроксимація розв’язків крайових задач та інтегральних рівнянь сплайн-функціями; інтегральні перетворення в задачах математичної фізики; чисельні методи розв’язування нелінійних крайових задач масоперенесення; методи розв’язування некоректних задач; вступ до нелінійної математичної фізики; додаткові розділи теорії рівнянь математичної фізики; математичні моделі: побудова та реалізація; метод граничних інтегральних рівнянь.